ลงทะเบียนล่วงหน้า (ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556)
  • อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
    เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวการแพทย์
    1,000 บาท
  • สมาชิกสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย  800 บาท
  • นิสิต นักศึกษา ที่ทำงานวิจัยด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์  ฟรี
    เข้าระบบลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิตสำหรับการนำเสนอผลงาน โดยเข้าสู่ http://www.scibase.kmutnb.ac.th/BMECON2013
Start Full Paper Submission
12 กรกฎาคม 2556
Deadline Full Paper Submission
15 กันยายน 2556
Deadline Full Paper Submission New
23 กันยายน 2556
Notification of Acceptance
25 กันยายน 2556
Paper Camera Ready and Registration
1 ตุลาคม 2556
Early Bird Registration
1 ตุลาคม 2556
Conference Date
1 พฤศจิกายน 2556
 - Bioinformatics, Medical Informatics
 - Medical Navigations
 - Biomedical Engineering Education
 - Medical Expert Systems
 - Biomechanics and Biomaterials
 - Molecular Bioengineering
 - Cell and Tissue Engineering
 - Physiological System Modeling
 - Computer-Integrated and Assisted Surgery
 - Rehabilitation and Clinical Engineering
 - Health Care Technology
 - Virtual and Augmented Reality in Medicine
 - Medical Imaging, Image and Signal Processing
 - Tele-Health
 - Medical Measurement and Instrumentation
 - Other Related Topics
 - Medical Simulation, Systems and Control
 - Research Questions
 - Medical Robotics and Automation


 บทความเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 ผู้ส่งบทความเข้าร่วม ประชุม สามารถ Download แบบฟอร์มพร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (ThaiBME)
"http://www.thaibme.org/v2013" หรือ "http://www.scibase.kmutnb.ac.th/BMECON2013"


 บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ใน Proceedings ซึ่งจะต้องมีการนำเสนอทุกบทความ โดยในการนำเสนอบทความจะเป็นการนำเสนอบนเวทีด้วยวาจา (Oral Presentation)