ยินดีต้อนรับ

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ครั้งที่ 5 (The 5th Biomedical Engineering Conference) นวัตกรรมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยกับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสหวิชาการสาขานี้