Moodle
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

ประเภทของรายวิชา

ฟิสิกส์ 
 ฟิสิกส์ระดับ ม.6รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ไฟฟ้าสถิต บทคัดย่อ
 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 physics krunokบทคัดย่อ
 physicsบทคัดย่อ
ทั่วไป 
 สิ่งแวดล้อม (ภาวะโลกร้อน)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 OpenOfficeบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 Moodle เบื้องต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ภาอังกฤษในชีวิตประจำวันบทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันบทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์ 2บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์บทคัดย่อ
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเทคโนโลยีเทคนิคศึกษาบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์บทคัดย่อ
คณิตศาสตร์ 
 วิจัยในชั้นเรียน วิชาคณิตศาสตร์ บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 Geostatisticsบทคัดย่อ
ชีววิทยา 
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป1
เคมีอุสาหกรรม 
 ชื่อรายวิชา เคมีทั่วไป 2
 Analytical Chemistry Iบทคัดย่อ
 Polymer Blend and Compositsบทคัดย่อ
 Polymer Chemistry
สถิติประยุกต์ 
 Statistics in everyday lifeรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Introduction to probability and Statisticsรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Probability Theoryรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 สถิติปรับพื้นก่อนเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาบทคัดย่อ
วิทยาศาสตร์ 
 วิจัยในชั้นเรียน การสร้างและพัฒนาชุดการสอนหน่วยการเรียนรู้งานและพลังงาน บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 วิชาปฏิบัติการหลักชีวเคมีรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry 1)บทคัดย่อ
 รายวิชา Research Techniqueรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 เทคโนโลยีการยาง (Rubber Technology)บทคัดย่อ
 ชีวเคมีทั่วไป General Biochemistryบทคัดย่อ
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์อาหารรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ