ชีวเคมีทั่วไป General Biochemistry
(AT2-001)

ส่วนประกอบทางเคมีของระบบที่มีชีวิต  วิธีการต่าง ๆ  ทางชีวเคมีที่ใช้ศึกษา บัฟเฟอร์ หลักเคมีของคาร์โบไฮเดรท    ลิปิด   กรดอะมิโน   โปรตีน   เอนไซม์   กรดนิวคลีอิก เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท  ลิปิด  กรดอะมิโน  กรดนิวคลีอิก    และการสังเคราะห์โปรตีน     การควบคุมในระบบชีวเคมี