คอมพิวเตอร์
(com)

ศึกาการสร้างงานนำเสนอ จากการใช้โปรแกรม Powerpoint