เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
(IT_for_TET)

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
(Information Technology for Technical Education Technology)


คำอธิบายรายวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และรูปแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการบริหารเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล แนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา