คอมพิวเตอร์ 2
(COM 2)

การศึกษาทำความเข้าใจและสร้างทักษะในการใช้งาน  การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นด้วยภา HTML  การสร้างพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น