ไฟฟ้าสถิต
(ไฟฟ้าสถิต)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
รายวิชา ฟิสิกส์ 3 : ว 432 13 ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นปีที่ 3 เน้นวิทยาศาสตร์
จำนวน 2.0 น้ำหนัก/หน่วยการเรียน เวลา 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแรงระหว่างประจุ กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า พลังงานศักย์ไฟฟ้า
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม