วิจัยในชั้นเรียน การสร้างและพัฒนาชุดการสอนหน่วยการเรียนรู้งานและพลังงาน
(วิจัยในชั้นเรียน)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

หัวข้อการศึกษาวิจัย

การสร้างและพัฒนาชุดการสอนหน่วยการเรียนรู้งานและพลังงาน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : ประสิทธิภาพของชุดการสอน ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน

ผู้ดำเนินการศึกษาวิจัย

นางรัชเกล้า บัณฑิตเสาวภาคย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้