Probability Theory
(AS 2)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

จุดมุ่งหมาย :

                1.  เพื่อศึกษาพื้นฐานความน่าจะเป็นเบื้องต้น เช่น การนับ การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม และคุณสมบัติ

                   ของตัวแปรสุ่ม

                2.  เพื่อประยุกต์ความน่าจะเป็นสู่ปัญหาด้านสถิติ

คำอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) :

ทฤษฎีเซต ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นหลายตัวแปร โมเมนต์และฟังก์ชันก่อกำเนิด การแปลง ทฤษฎีลิมิต ลูกโซ่มาร์คอฟ ขบวนการพัวซอง

 

 

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน