ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
(430003)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาความรู้เบื้องต้นและการค้นพบทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ โดยเน้นการค้นพบที่สำคัญและมีผลต่อวิวัฒนาการของประชาคมโลก รู้จักเข้าใจมโนทัศน์ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ สามารถนำความรู้เบื้องต้นทางฟิสิกส์มาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน