Moodle
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเรียนและการจัดระบบการเรียนการสอน  รอบสอง
แบบ e-learning ด้วย Moodle  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.    14-15 พฤษภาคม 2552
ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
081-7037515 prachyanunn@kmutnb.ac.th
prachyanun@hotmail.com
http://www.prachyanun.com

e-Learning คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ #1  >>>  http://202.44.40.246/Learning/
e-Learning คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ #2  >>> http://202.44.40.9/scilearning/

username : prasittichaim
password : 05502678

วิธี download video จาก Youtube เป็น HD mp4 (1280x720) หรือ HQ .mp4 (480x320)
หรือ .3gp (176x144) โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
1. เข้า web http://www.youtube.com แล้วค้นหา video ที่ต้องการ download ถ้าต้องการ

HD ให้ต่อท้ายด้วยคำว่า HD ในช่องค้นหา
2. เมื่อได้แล้วก็ copy URL เช่น http://www.youtube.com/watch?v=zuQnFruGenM
3. นำมาวางในช่อง URL ของ web  http://www.yt-video.com แล้ว click Get Link
4. จะขึ้นรายละเอียดของ video ที่ต้องการ download และ ปุ่มให้ download เป็น .mp4 .3gp
หรือ .flvหาก video นั้นเป็น HD .mp4 (1280x720) ก็มีให้ download เป็น HD ได้ด้วย

ไฟล์ที่ได้จากการ download จะมีความคมชัดกว่าดูผ่าน web
เพราะเราสามารถเลือก download เป็น .mp4 ได้
แต่ถ้าดูผ่าน web ความคมชัดจะขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของเรา
0เช่น net ความเร็วต่ำถ้าดูผ่าน web จะได้ความละเอียดเป็น .3gp
(176x144) เพราะจะทำให้ไม่กระตุก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับต้นฉบับที่อยู่ใน server Youtube ด้วยทบทวนการสร้างบทเรียนและการจัดการระบบการเรียนการสอน
- Admin
- Teacher
- Student
การเพิ่มแหล่งข้อมูล
• การเพิ่มแหล่งข้อมูล แบบหนังสือธรรมดา
- คำอธิบายรายวิชา
- จุดประสงค์
- คำอธิบายเนื้อหา
• การเพิ่มแหล่งข้อมูล แบบเว็บเพจ
• การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบเว็บไซต์
• การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบไฟล์
• การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบไดเรคทอรี่
• การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบเลเบิล

- การเพิ่มเนื้อหารายวิชา  .doc , .pdf
- การเพิ่มสไลด์บรรยาย  .ppt
- การเพิ่มเว็บไซต์เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- การเพิ่มวีดิโอประกอบการสอน    Scirpt  youtube.com , teachertube.com
- การเพิ่มสไลด์ภาพประกอบเนื้อหา  slide.com
- การเพิ่มแบบทดสอบปรนัย 
- การเพิ่มนาฬิกา

การเพิ่มวีดิโอในระบบ Moodle ด้วยเทคนิคยุค  Web 2.0
- สร้าง Label
- ค้นวีดิโอที่ต้องการจาก Youtube.com
http://www.teachertube.com/
http://www.truemusic.com
http://truemusic.truelife.com
- นำสคริปต์มาแทรกใน Moodle
- Mode HTML
- ทดสอบการทำงาน

การสร้างสไลด์ออนไลน์ด้วย  slide.com
- เตรียมรูปที่ต้องการใช้งาน
- ขนาดรูปตั้งแต่ 500*500  ขึ้นไป 
- รูปควรเป็นนามสกุล  .jpg
- เข้าสู่เว็บไซต์  slide.com
- สมัครสมาชิก
- เข้าสู่ระบบ  เลือกสร้างสไลด์โชว์  (Slide Show)
- Browse รูปภาพเข้าสู่ระบบ
- เลือกเทคนิคสไลด์
- บันทึกสไลด์
- ตั้งชื่อสไลด์
- บันทึกผลสุดท้าย
- คัดลอกสคริปต์
การนำสไลด์ไปไว้ใน Moodle
- เพิ่มแหล่งข้อมูล  >> แบบเว็บเพจ
- ไปที่เนื้อหาเต็ม  >>  เลือก โหมด HTML
- คลิกขวา  paste script
- ปิดโหมด HTML
การแก้ไขปรับปรุงสไลด์
- เลือกเมนู ตัวเลือก >>  แก้ไข
- จะเข้าสู่หน้าแก้ไข Slide

การติดตั้งนาฬิกาในเว็บ
- เข้าสู่เว็บไซต์  http://www.clicklink.com
- เลือกรูปแบบนาฬิกา
- ตั้งค่าและเงื่อนไข
- คัดลอกสคริปต์
- นำสคริปต์ไปวางในบล็อก

การเขียนโปรแกรมด้วย HTML
- <  >  tage
- <marquee>  ยินดีต้อนรับ  </marquee>

การเพิ่มข้อสอบในรูปแบบสคริปต์
- เปิดโปรแกรม Notepad
- พิมพ์ข้อสอบตามรูปแบบด้านล่างนี้

LMS คืออะไร
{=Learning Management System
~Learning Module System
~Logical Multimedia Series
~Logistic Management Syndication}

- สัญลักษณ์  =  หมายถึง  เป็นข้อถูก
- สัญลักษณ์ ~  หมายถึง  ไม่มีคะแนน
- การพิมพ์ข้อสอบข้อต่อไปให้เว้นบรรทัด
(ข้อควรระวังขณะจัดเก็บสคริปต์ข้อสอบ คือ utf8  ของ Encoding ใน Notepad)

การนำไฟล์ข้อสอบเข้าสู่ Moodle 
- เข้าสู่โปรแกรม Moodle
- เพิ่มกิจกรรม  แบบทดสอบ
- สร้างแบบทดสอบใหม่
- ไปที่  Question Bank
- เลือกเมนู  นำเข้า (Import)
- Browse  เลือกไฟล์ข้อสอบเข้าสู่ Question Bank
- เลือกข้อสอบที่ต้องการไปใช้งาน

SCORM stands for “Shareable Content Object Reference Model”.
เทคนิคพิเศษ
การสร้างบล็อก (Block)
การติดตั้งนาฬิกา        http://www.clocklink.com
การป้อนข้อมูลข่าวสารภายใน
XML : eXtensible Markup Language
http://www.matichon.co.th/khaosod/
การป้อนข้อมูลข่าวสารภายนอก
RSS หรือ Really Simple Syndication
http://www.thaisarn.com
การสร้างสไลด์ประกอบการสอนออนไลน์
http://www.slide.com
การแทรกสคริปต์ youtube ใน Label
http://www.youtube.com/
การสร้างเครื่องนับจำนวน (Counter)
http://www.efreecounter.com

การเขียนคำสั่ง HTML
ลักษณะการเขียนคำสั่งของ HTML จะเรียกว่า แท็ก  <  >  tag
ตัวอย่างเช่น
<html>
<head>  ตัวอย่าง e-Learning  </head>
<body>
<center>  สวัสดีครับ  </center>
                    <marquee>    ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ e-Learning</marquee>
</body>
</html>

การเขียนข้อสอบในรูปของสคิปต์
การเพิ่มโค้ด Java Script
http://www.geocities.com/thaijava43/js.html
http://www.codetukyang.com/java
- การนำโค้ดจาวาสคริปต์จากหน้าจอภาพ
-
http://202.44.40.246/Learning/file.php/17/bgflower.gif

<script>
<!-- Beginning of JavaScript -

for (i=0;i<=message.length-1;i++) {
    document.write("<span id='span"+i+"' class='spanstyle'>")
document.write(message[i])
    document.write("</span>")
}

if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
}
document.onmousemove = handlerMM;

// - End of JavaScript - -->
</script>การดึงข้อมูลและข่าวสารด้วย Java Script
http://www.thaisarn.com/
- เลือก

การติดตั้งเครื่องนับจำนวน
http://www.efreecounter.com/
http://www.rapidcounter.comโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างบทเรียนและการจัดระบบการเรียนการสอน
แบบ e-learning ด้วย Moodle
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.    12-13 มีนาคม 2552
ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
081-7037515 prachyanunn@kmutnb.ac.th
prachyanun@hotmail.com
http://www.prachyanun.com

http://202.44.40.9/scilearning/
อาจารย์ที่ยังไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจำวิชาได้  โปรดสมัครอีกแห่งหนึ่ง
http://202.44.40.246/learning/

รูปภาพผู้เข้าอบรม
http://202.44.43.230/prachyanun/2009/sci
เมื่อพบรูปแล้ว  คลิกขวา  เลือก  Save picture as


การเพิ่มแหล่งข้อมูล
• การเพิ่มแหล่งข้อมูล แบบหนังสือธรรมดา
- คำอธิบายรายวิชา
- จุดประสงค์
- คำอธิบายเนื้อหา
• การเพิ่มแหล่งข้อมูล แบบเว็บเพจ
• การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบเว็บไซต์
• การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบไฟล์
ตัวอย่างการเพิ่มไฟล์  ดาวน์โหลดไฟล์  ppt , pdf , doc ได้ที่
http://202.44.40.246/Learning/
• การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบไดเรคทอรี่
• การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบเลเบิล
การเพิ่ม IMS : Instructional Management System ***
การเพิ่มข้อมูล
การเพิ่มหน้าตัวหนังสือธรรมดา
การเพิ่มเว็บเพจ
การเพิ่มไฟล์
การเพิ่มเว็บไซต์
http://www.google.com
http://www.hotmail.com
http://mail.yahoo.com
http://www.moe.go.th
http://www.npkelearning.net
http://www.wikipedia.org
http://th.wikipedia.org
การอัปโหลดไฟล์และประเภทไฟล์
คอมพิวเตอร์ doc
คอมพิวเตอร์ ppt
คอมพิวเตอร์ pdf
คอมพิวเตอร์ xls
คอมพิวเตอร์ wmv
คอมพิวเตอร์ wma
บทที่ 1.doc unit1.doc
การเพิ่มกิจกรรมใน Moodle
- การบ้าน
- แบบทดสอบ 10 แบบ
- แบบทดสอบปรนัย
- แบบทดสอบถูก-ผิด
- แบบทดสอบจับคู่
- แบบทดสอบอัตนัย
- อภิธานศัพท์
- Wiki
- กระดานเสวนา
- ห้องสนทนา
- Poll
- Backup / Restore    สำรองข้อมูล/กู้คืน

- SCORM : Sharable Content Oriented Reference Model
- IMS  : Instructional Management System
- Zip
-
แก้ไขครั้งสุดท้าย: ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2009, 05:43PM