การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครั้งที่ 10

Developing the Future The 10th Biomedical Engineering Conference (BMECON-2018)

การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ ครั้งที่ 10
The 10th Biomedical Engineering Conference (BMECON-2018)
วันที่ 1 มิถุนายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“วิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต”

 

Call for Paper

การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BMECON-2018) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสหวิชาการสาขานี้   ซึ่งผู้ร่วมนำเสนอผลงานมิได้จำกัดเฉพาะวิศวกรหรือแพทย์เท่านั้น  แต่เปิดกว้างให้นักวิจัย  นักวิชาการ 
นักวิทยาศาสตร์  พยาบาล อาจารย์  นักศึกษา  และบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์การแพทย์  และโรงพยาบาลได้นำความรู้  ผลงานมานำเสนอและพบปะสนทนากัน  ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นิสิตและนักศึกษาที่สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมด้วยค่าลงทะเบียนที่ประหยัด   โดยบทความอาจครอบคลุมถึงสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้

 


- Bioinformatics, Medical Informatics


- Biomedical Engineering Education

- Biomechanics, Biomaterials

- Cell and Tissue Engineering

- Computer-Integrated and Assisted Surgery

- Health Care Technology

- Medical Imaging, Image and Signal Processing

- Medical Measurement and Instrumentation

- Medical Simulation, Systems and Control

- Medical Robotics and Automation

- Medical Navigations

- Medical Expert Systems

- Molecular Bioengineering

- Physiological System Modeling

- Rehabilitation and Clinical Engineering

- Virtual and Augmented Reality in Medicine

- Telehealth, Telemedicine

- Sport Medicine

- Research Questions

- Other Related Topics

 

การส่งบทความ

• บทความฉบับสมบูรณ์

       บทความเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 (ในรูปแบบ 2 คอลัมน์ ชนิดไฟล์ PDF) 

•  บทคัดย่อแบบขยาย

       บทความเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 (ในรูปแบบ 2 คอลัมน์ ชนิดไฟล์ PDF)

หมายเหตุ ผู้ส่งบทความเข้าร่วมประชุม สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มรวมทั้งเอกสารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของการประชุม http://www.scibase.kmutnb.ac.th/BMEcon2018/ บทความที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมประชุมจะต้องมีผู้เขียนอย่างน้อย 1 คนลงทะเบียน ภายในเวลาของการลงทะเบียนล่วงหน้าการนำเสนอบทความ

บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ใน Proceedings ของการประชุม ซึ่งจะต้องมีการนำเสนอทุกบทความ โดยในการนำเสนอบทความจะเป็นการนำเสนอบนเวทีด้วยวาจา (Oral Presentation) สำหรับบทความที่ส่งมาในลักษณะบทความฉบับสมบูรณ์ และจะเป็นการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) สำหรับบทความที่ส่งมาในลักษณะบทคัดย่อแบบขยาย โดยทุกบทความจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการด้วยความเท่าเทียมกัน บทความดีเด่นจะได้รับการเสนอให้ได้รับรางวัล นอกจากนี้บทความที่คุณภาพดี หรือดีเด่นจะได้รับการเสนอให้เพิ่มเติม หรือปรับแก้ไข เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “International Journal of Applied Biomedical Engineering: IJABME” อีกด้วย​

กำหนดการสำคัญ

 • วันสุดท้ายของการส่งบทความ                          15 มีนาคม 2561
 • แจ้งผลการพิจารณาบทความ                           15 เมษายน 2561
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์           1 พฤษภาคม 2561
 • วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า                15 พฤษภาคม 2561
 • วันจัดการประชุม                                            1 มิถุนายน 2561

การลงทะเบียน เพื่อร่วมประชุม BMECON-2018

 • ทุกบทความที่นำเสนอจะต้องมีการลงทะเบียน
 • การลงทะเบียน 1 รายการ จะครอบคลุม เพียง 1 บทความ  
 • การลงทะเบียนต้องกระทำภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
 • อัตราค่าลงทะเบียน กำหนดดังนี้

ประเภท *

ภายในเวลาที่กำหนด (บาท)

หลังเวลาที่กำหนด (บาท)

     บุคคลทั่วไป

1,500

2,000

     นักศึกษา (แสดงสำเนาบัตร)

500

800

* ผู้ลงทะเบียนจะได้สิทธิ ดังนี้

 • การร่วมเสนอ หรือเข้าฟังการนำเสนอผลงานในทุกส่วน
 • เอกสารที่แจกในการประชุมทั้งหมด
 • อาหารเที่ยง และเบรคกาแฟ (รับคูปองหน้างาน)


ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.  10800
อีเมล์: BMECON-2018@sci.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 4404
เว็บไซต์ของการประชุม http://www.scibase.kmutnb.ac.th/BMEcon2018